Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

Najpredávanejšie

 

 

 


Info a obchodné podmienky » Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom systému elektronického obchodu na www.peciem.sk

Predávajúci:

Sweet decor, s.r.o.

Sídlo: Vinohradská 4/C

920 01  Hlohovec

IČO: 46 141 944

DIČ: 2023253980

Bankové spojenie:

ČSOB: 4013589182/7500

 

Obchod má prevádzku (kamennú predajňu) na adrese:

Jesenského 13, 920 01  Hlohovec.

 

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Sweet decor, s.r.o. so sídlom na ulici Vinohradská 4/C, 920 01 Hlohovec, IČO: 46141944, DIČ: 2023253980, IČ DPH: SK22023253980, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odiel: Sro, vložka číslo: 27407/T, ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu peciem.sk (ďalej len "prevádzkovateľ") prevádzkovanom prostredníctvom systému elektronického obchodu na doméne http://www.peciem.sk (ďalej len "obchod").
1.2 Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná, nezaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.
1.3 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.
1.4 Všeobecné obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
1.5 Tovarom sa rozumejú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke spoločnosti Sweet decor, s.r.o. určené na nákup prostredníctvom systému elektronického obchodu Internetový obchod www.peciem.sk pre fyzické alebo právnické osoby.
1.6 Spotrebiteľom sa rozumie osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
1.7
Odberné miesto – Jesenského 13, 920 01 Hlohovec.
1.8 Orgánom dozoru je:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1  
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 033/5512 689
033/5512 690
fax č.: 033/5512 656, web.: www.soi.sk

2. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

  1. 2.1Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí pri fyzickej osobe (nepodnikateľ) obsahovať: meno a priezvisko kupujúceho, poštovú a fakturačnú adresu (len v rámci územia Slovenskej republiky), telefónne číslo, mailovú adresu, objednávací kód tovaru, počet kusov, spôsob úhrady a spôsob prevzatia tovaru; pri fyzickej osobe (podnikateľ) a právnickej osobe názov podnikateľského subjektu (firmy), meno a priezvisko kontaktnej osoby, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, mailovú adresu, IČO, DIČ, IČ DPH, objednávací kód tovaru, počet kusov, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú. Na objednávku kupujúceho, ktorá neobsahuje údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a dodanie tovaru, predávajúci neprihliada. Uzavretie kúpnej zmluvy bude kupujúcemu potvrdené zaslaním stručnej správy na e-mailovú adresu, ktorú uvedie v objednávke.

   2.2 Odoslaním objednávky kupujúci uzatvár kúpnu zmluvu na vybraný tovar a vstupuje tým do zmluvného vzťahu s predávajúcim, ktorý sa riadi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Odoslaním objednávky kupujúci tieto všeobecné obchodné podmienky predávajúceho bez výhrad prijíma.
   2.3 V prípade, že kupujúci nezaplatí a neprevezme predmet kúpy, predávajúci je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je stanovená vo výške 20% ceny predmetu kúpy. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške.
   2.4 Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím, môže predávajúci predmet kúpy uložiť na náklady kupujúceho vo verejnom skladišti alebo u iného uschovávateľa alebo ho môže po upozornení predať na účet kupujúceho.

Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho

2.5 Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva ruší od začiatku.

2.6 V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoužitý, nepoškodený a s dokladom o jeho zakúpení u predávajúceho (faktúrou alebo bločkom z registračnej pokladnice). Tovar je potrebné zaslať na adresu sídla predávajúceho doporučene a poistený (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy), alebo ho doručiť osobne na adresu prevádzky. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

2.7 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

2.8 Odstúpenie od zmluvy sa vykonáva doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s doručením všetkých poskytnutých dokladov a tovaru , ktorý bol dodaný na základe zmluvy, ktorej sa odstúpenie dotýka. (Vzor odstúpenia od zmluvy je možné si stiahnuť kliknutím na link pod článkom o Obchodných podmienkach).

2.9 Odstúpenie od zmluvy môže byť uskutočnené aj elektronickou formou komunikácie. V tomto prípade kupujúci pošle e-mailom vyplnený vzor odstúpenia od zmluvy (vzor je dostupný pod článkom o Obchodných podmienkach) na e-mailovú adresu predávajúceho, t.j. info@peciem.sk

2.10 Predávajúci je pri odstúpení od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom e-shopu povinný vrátiť spotrebiteľovi okrem všetkých platieb, ktoré od neho prijal v súvislosti s touto zmluvou aj náklady na dopravu a dodanie tohto tovaru k predávajúcemu. Predávajúci je povinný uhradiť spotrebiteľovi náklady na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočné náklady, ako rozdiel medzi nákladmi na doručenie spôsobom zvoleným spotrebiteľom a nákladmi na najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, bude znášať spotrebiteľ.

Predávajúci je pri odstúpení od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom e-shopu povinný vrátiť spotrebiteľovi okrem všetkých platieb, ktoré od neho prijal v súvislosti s touto zmluvou aj náklady na dopravu a dodanie tohto tovaru k predávajúcemu. V súvislosti s nákladmi na prepravu nový zákon hovorí, že predávajúci je povinný uhradiť spotrebiteľovi náklady na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočné náklady, ako rozdiel medzi nákladmi na doručenie spôsobom zvoleným spotrebiteľom a nákladmi na najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, bude znášať spotrebiteľ - See more at: http://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/1267/category/pripravovane-zmeny-v-legislative/article/legislativa-e-shopy-2014.xhtml#sthash.Et38zG7w.dpuf
Predávajúci je pri odstúpení od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom e-shopu povinný vrátiť spotrebiteľovi okrem všetkých platieb, ktoré od neho prijal v súvislosti s touto zmluvou aj náklady na dopravu a dodanie tohto tovaru k predávajúcemu. V súvislosti s nákladmi na prepravu nový zákon hovorí, že predávajúci je povinný uhradiť spotrebiteľovi náklady na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočné náklady, ako rozdiel medzi nákladmi na doručenie spôsobom zvoleným spotrebiteľom a nákladmi na najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, bude znášať spotrebiteľ - See more at: http://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/1267/category/pripravovane-zmeny-v-legislative/article/legislativa-e-shopy-2014.xhtml#sthash.Et38zG7w.dpuf


Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho

2.11 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, kedy objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.), alebo sa objednaný tovar sa už nevyrába, nedodáva, alebo ak výrobca uvedie na trh nové verzie produktov, poprípade aj keď sa výrazným spôsobom zmení nákupná cena tovaru. V prípade, že nastane takáto situácia, predávajúci okamžite skontaktuje kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu zaplatená suma prevedená na jeho žiadosť späť na jeho účet alebo adresu v lehote piatich kalendárnych dní.


3. Dodacie podmienky

3.1 Spôsob dodania tovaru sa uskutočnuje prostredníctvom spoločnosti GLS.

3.2 Cenu balného a dopravy tovaru na miesto dodania uvedené kupujúcim v objednávke hradí kupujúci. Cena za poštovné a balné je uvedená už pri vystavovaní objednávky. Cena balného a dopravy v rámci územia SR je:


Malá zásielka do 1kg - Kuriér / Bankový prevod                                    + 3,30 eur

Malá zásielka do 1kg - Kuriér / Dobierka                                               + 4,00 eur

 

Kuriér GLS do 3 kg / Bankový prevod                                                     + 3,60 eur

Kuriér GLS do 3 kg / Dobierka                                                                + 4,30 eur

Kuriér GLS do 5 kg / Bankový prevod                                                      + 4,00 eur

Kuriér GLS do 5 kg / Dobierka                                                                + 4,70 eur

Kuriér GLS do 10 kg / Bankový prevod                                                     + 4,40 eur

Kuriér GLS do 10 kg / Dobierka                                                               + 5,10 eur

Kuriér GLS do 20 kg / Bankový prevod                                                      + 5,30 eur

Kuriér GLS do 20 kg / Dobierka                                                                + 6,00 eur

Kuriér GLS do 30 kg / Bankový prevod                                                      + 6,00 eur

Kuriér GLS do 30 kg / Dobierka                                                                + 6,70 eur

Kuriér GLS nad 30 kg / Bankový prevod                                                    + 8,00 eur

Kuriér GLS nad 30 kg / Dobierka                                                              + 8,70 eur

 

Osobný odber na prevádzke spoločnosti Sweet decor  (Jesenského 13, Hlohovec)    +0,00 eur

Kuriér GLS ZDARMA ( NAD 70€ )                                                                         +0,00 eur

Rozvoz Trnava + Trakovice, Bučany, Leopoldov a Šulekovo                                   +0,00 eur


- DOBIERKA – predávajúci odošle tovar s faktúrou kupujúcemu, pričom kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru kupujúcim.

- BANKOVÝ PREVOD (PLATBA VOPRED) – pri platbe vopred (prevodom na účet predávajúcieho) predávajúci vystaví a odošle kupujúcemu zálohovú faktúru na jeho e-mailovú adresu. Splatnosť zálohovej faktúry je do 3 dní odo dňa vystavenia. Po pripísaní sumy uvedenej v zálohovej faktúre na účet predávajúceho, odošle predávajúci tovar spolu s faktúrou kupujúcemu na základe dodacích podmienok. Predajca nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru z dôvodu oneskorenia úhrady zálohovej faktúry predávajúcim. Predajca bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 4 kalendárne dni odo dňa vystavenia zálohovej faktúry. Ako variabilný symbol kupujúci uvedie pri prevode platby na účet predávajúceho číslo faktúry.

- MALÁ ZÁSIELKA DO 1kg - KURIÉR - V prípade ak objednaný tovar nepresiahne hmotnosť 1kg, využite túto možnosť.

- Kuriér GLS ZDARMA ( NAD 70€ ) - Poštovné zdarma platí výlučne pre nákup, ktorého hmotnosť nepresiahne 10 kg a zároveň bude hodnota objednávky nad 70 eur s DPH. Objednávky nad 10 kg budú poslané podľa štandardného cenníka spoločnosti Sweet decor, s.r.o.

- V prípade OSOBNÉHO ODBERU bude kupujúcemu objednaný tovar uschovaný na prevádzke po dobu dvoch dní odo dňa objednávky. Po tejto lehote, ak si kupujúci tovar neprevezme, bude tovar vrátený späť do obehu.

- ROZVOZ TRNAVA + Trakovice, Bučany, Leopoldov a Šulekovo - Minimálna hodnota objednávky je 15 eur. Objednávky uskutočnené do 16:00 v každú stredu, budú rozvezené ešte v ten istý deň. Objednávky uskutočnené po 16:00 budú rozvezené nasledujúcu stredu. Rozvoz sa uskutoční v čase od 17:00 do 20:00 hod. Zákazníkov budeme kontaktovať telefonicky.

3.4 Dodanie tovaru kupujúcemu bude podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom čase, zvyčajne od 2 až 10 pracovných dní (v prípade bezhotovostnej úhrady kúpnej ceny od 2 až 10 pracovných dní od pripísania sumy na účet predávajúceho).

3.5 Miesto dodania tovaru si stanoví kupujúci pri objednávaní tovaru. Za splnenie dodania tovaru sa považuje jeho doručenie na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho.

3.6 Dodaný tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia kupujúcim vlastníctvom predávajúceho.

3.7 V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručovania.

3.8 Predávajúci vystaví k objednanému tovaru faktúru, ktorú odovzdá/zašle kupujúcemu spolu s objednaným tovarom.

 

4. Spôsob platby

4.1 Ceny výrobkov uvedené na internetovej stránke www.peciem.sk sú pre kupujúceho konečné a sú vrátane DPH. Sme platcami DPH.

4.2 Kupujúci je povinný uhradiť cenu tovaru nasledovným spôsobom:
-  bezhotovostne (zálohová faktúra), to znamená bankovým prevodom na účet predávajúceho uvedený v  objednávkovom formulári.
-  platbou v hotovosti

– dobierka alebo osobne na prevádzke spoločnosti Sweet decor, s.r.o. (Jesenského 13, 920 01 Hlohovec)

4.3. Bezhotovostnú platbu je potrebné uskutočniť vopred a to do troch (3) pracovných dní od zaslania objednávky tovaru predávajúcemu. Ako variabilný symbol sa uvedie číslo faktúry.

4.4 Predajca si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny ceny v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácií alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok.

4.5 Predajca sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za ceny platné v čase potvrdenia objednávky.

4.6 Ak je v čase expedovania objednávky cena tovaru nižšia ako na potvrdenej objednávke, tovar je predávajúcim dodaný za platnú cenu v čase expedovania. Pokiaľ je predajná cena vyššia ako cena na potvrdenej objednávke, je kupujúci o tom informovaný a situácia sa rieši po vzájomnej dohode kupujúceho s predajcom.

4.7 Registrovaný užívateľ internetového obchodu www.peciem.sk má oproti neregistrovanému užívateľovi nárok na zľavu 5 percent z celkového nákupu na eshope www.peciem.sk.


5. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

5.1 Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Dátum spotreby je pri všetkých výrobkoch minimálne 30 dní odo dňa expedície tovaru, v opačnom prípade je zákazník o kratšej dobe spotreby telefonicky informovaný.
5.2 Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
5.3 V prípade doručenia poškodeného tovaru má kupujúci právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku.
5.4 Kupujúci (spotrebiteľ) má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu
do 14 pracovných dní od dátumu doručenia v neporušenom stave vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním.
5.5 Prevádzkovateľ Sweet decor, s.r.o. nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou.
5.6 V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru), neúčtuje sa poštovné a balné.
5.7 Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný vyplniť
reklamačný formulár, ktorý je možné stiahnuť pod týmto článkom o Obchodných podmienkach, vyčkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu alebo autorizovanému záručnému servisu. Po úspešnom vyplnení a odoslaní reklamačného formulára dostane kupujúci od predávajúceho automatické potvrdenie prijatia reklamácie na email. Pri uplatnení záruky sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne kontaktuje predávajúceho pre spresnenie uplatnenia reklamácie.
5.8 Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (emailom, poštou). V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru kupujúcim, určenie, že za vadu tovaru nezodpovedá predávajúci alebo že tovar nemá vady, znáša kupujúci všetky náklady predávajúceho, tretej osoby vykonávajúcej servis tovaru a znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby na reklamáciu a odborné posúdenie, najmä náklady na prepravu tovaru medzi kupujúcim, predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou a všetky náklady na vyhotovenie posúdenia reklamácie predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, v lehote 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie kupujúcemu na účet určený predávajúcim alebo v hotovosti. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.
5.9 Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.
5.10 Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva za zodpovednosti za poškodenie. Toto právo treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť poškodenie; inak právo zanikne.


6. Ochrana osobných údajov (ochrana súkromia)

6.1 Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko /názov firmy/, adresu trvalého bydliska /sídlo firmy/ vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu).
6.2 Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu vyhlasuje, že dáva súhlas v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje poskytnuté v obchode alebo telefonicky prevádzkovateľovi a ktoré sú potrebné pre riadne vybavenie objednávky, reklamácie i ostatných právnych úkonov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu kupujúceho s prevádzkovateľom. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ uvedené osobné údaje kupujúceho spracovával vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň vyhlasuje, že dáva svoj súhlas prevádzkovateľovi so spracúvaním jeho osobných údajov ako aj s cezhraničným prenosom osobných údajov do Českej republiky ako členského štátu Európskej únie a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu a za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru. Kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať s nimi len v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s § 17 ods. 1 ZOOÚ.
6.3 Pri registrácii má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od prevádzkovateľa. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení sa do obchodu.
6.4 Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy, najneskôr však v lehote do 30 dní odo dňa doručenia odvolania súhlasu kupujúcim prevádzkovateľovi, resp. prijatia prejavu vôle kupujúceho o odvolaní súhlasu so spracovávaním osobných údajov.
6.5 Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracovávajú prevádzkovateľom alebo inými osobami v súvislosti s činnosťou prevádzkovateľa, môže podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
6.6 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade s § 15 ods. 1 písm. b/ ZOOÚ spracováva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v predošlých bodoch týchto všeobecných obchodných podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

-GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Lieskovec,
Lieskovská cesta 13, IČO: 36 624 942, Slovenská Republika,

-Slovenská pošta, a.s., so sídlom Banská Bystrica, Partizánska cesta 9, IČO 36 631 124, Slovenská republika,

-Bohemiasoft, s.r.o., so sídlom České Budějovice, Rudolfovská tř. 247/85, IČO 28 090 403, Česká republika.

-Eko-Profit SK, s.r.o., so sídlom 879 Leopoldov, Hurbanova 176//62, IČO 46 654 879

7. Záverečné a prechodné ustanovenia

7.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
7.2 Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
7.3 Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
7.4 Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.
7.5 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od zmluvy.
7.6 Tieto „Všeobecné obchodné podmienky“ nadobúdajú platnosť a účinnosť
1. januára 2017.

STIAHNITE SI (po kliknutí na text):

VZOR Reklamačného formulára

VZOR Odstupenie od kupnej zmluvy

PDF súbor - Zákon o ochrane spotrebiteľa